Samorządowe Przedszkole nr 13 w Krakowie
Strona głowna  /  Aktualności  /  INNOWACJA PEDAGOGICZNA "MOJA WSPANIAŁA RODZINA"
INNOWACJA PEDAGOGICZNA "MOJA WSPANIAŁA RODZINA"
data dodania: 2016-02-17 18:25:30

 

Innowacja „Moja wspaniała rodzina” zrodziła się w wyniku potrzeby poszukiwania nowych rozwiązań, doskonalenia warsztatu pracy i wychodzenia poza przyjęte schematy. Tworzenie płaszczyzny porozumienia ze środowiskiem domowym dziecka jest niezbędne do jego holistycznego i harmonijnego rozwoju.

Proponowana innowacja dotyczy poszerzenia wiedzy z zakresu preorientacji zawodowej dzieci. Poprzez organizowanie spotkań z osobą ze środowiska rodzinnego, jako przedstawicielem wybranego zawodu oraz organizowanie wycieczek do miejsc pracy, dzieci będą miały możliwość obserwacji czynności zawodowych osób dorosłych. Spotkania podniosą atrakcyjność działań edukacyjnych. Będą okazją bezpośredniego i wnikliwego kontaktu z przedstawicielem danego zawodu. Tego typu działania na rzecz przedszkola owocują dobrą współpracą, zrozumieniem oraz wzajemnym zaufaniem miedzy nauczycielem a opiekunem dziecka. Jest to również sposobność do zacieśnienia więzi między dzieckiemi rodzicem.

Nowatorską formą zaangażowania pierwszych wychowawców w działalność wychowawczo – dydaktyczną przedszkola będą organizowane warsztaty teatralne z rodzicami. Podczas popołudniowych spotkań rodzice przy współudziale nauczycieli będą przygotowywać przedstawienie dla dzieci. Głównym celem zorganizowania teatru, jest przybliżenie najmłodszym treści z zakresu edukacji ekologicznej, patriotycznej czy zdrowotnej. Rodzice podczas działań scenicznych dają dzieciom lekcję współpracy i wytrwałości w dążeniu do celu. Motywują najmłodszych do systematycznej pracy podczas prób i przygotowań występu. Obecność i zaangażowanie podczas teatralnych spotkań, praca nad scenariuszem, kostiumami, rekwizytami czy scenografią zacieśnia kontakt, tworzy przestrzeń współpracy opartej na zasadach partnerstwa.

Działania te narzucają odnalezienie wspólnego miejsca w przestrzeni przedszkolnej, gdzie rodzic i nauczyciel pracuje nad konkretnym zadaniem. Spotkania te są okazją do lepszego zrozumienia charakteru pracy nauczyciela z młodym odbiorcą. Wymagają one pochylenia się nad dzieckiem, dostosowaniem słownictwa, form i metod pracy.

 

1. Cel innowacji

a. Cele ogólne:

 • udział rodziców w życiu przedszkola;

 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych;

 • kształtowanie przynależności społecznej do rodziny;

 • stwarzanie warunków do poszerzania wiedzy z zakresu preorientacji zawodowej dzieci;

 • przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze;

 • obcowanie za sztuką;

 • uwrażliwienie na piękno mówionego słowa;

 • kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych;

 • ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, przynależności narodowej i europejskiej.

b. Cele szczegółowe:

 • zacieśnienie więzi rodzinnych poprzez organizowanie spotkań, wycieczek, przedstawień teatralnych dla dzieci;

 • zapoznanie dzieci ze specyfiką wybranych zawodów osób ze środowiska rodzinnego;

 • gromadzenie wiedzy o zawodach i czynnościach zawodowych dorosłych;

 • rozbudzanie zainteresowań teatralnych dzieci;

 • przestrzeganie zasad właściwego zachowania się w teatrze;

 • zdobycie podstawowych wiadomości dotyczących rodzajów form scenicznych;

 • zdobycie umiejętności oceny postępowania bohaterów przedstawienia;

 • zapoznanie z wybranymi polskimi legendami;

 • gromadzenie wiedzy na temat ochrony środowiska;

 • zdobycie podstawowych wiadomości na temat zdrowego trybu życia.

 

       2. Opis celu innowacji:

Innowacja realizowana będzie w formie wizyt w przedszkolu osoby dorosłej ze środowiska rodzinnego dziecka. Poprzedzona będzie omówieniem i skonstruowanie planu przebiegu spotkania przy współudziale rodzica w sposób umożliwiający realizację założonych celów. Wizyty odbywać się będą zasadzie dobrowolności, partnerstwa w ramach zajęć edukacyjnych. Powiązane będą z realizowanym obszarem tematycznym.

a. Sposób realizacji, dzieci:

 • uczestnictwo w spotkaniach warsztatach zorganizowanych przez rodziców na temat wykonywanego zawodu;

 • wyjścia do miejsc pracy rodziców;

 • udział w międzygrupowym konkursie „Kim będę, kiedy dorosnę?”;

 • udział w rodzinnym konkursie plastycznym „Mama, tata w miejscu pracy”.

b. Sposób realizacji, rodzic:

 • zorganizowanie spotkań z dziećmi w przedszkolu lub miejscu pracy;

 • udział w rodzinnym konkursie plastycznym „Mama, tata w miejscu pracy”;

 • ankieta skierowana do rodziców dzieci uczestniczących w innowacji.

c. Współpraca ze środowiskiem:

 • koordynator innowacji pedagogicznej nawiązuje współpracę z Radą Pedagogiczną oraz wszystkimi osobami, pracującymi w grupach objętych działaniem;

 • współpraca z uczelniami wyższymi AGH i UJ;

 • współpraca z radą dzielnicy i czasopismem „Bliżej przedszkola”.

d. Przewidziane efekty, dziecko:

 • zna nazwy prezentowanych zawodów;

 • orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez osoby dorosłe;

 • zna czynności i proste narzędzia pracy wybranych przedstawicieli zawodów osób ze środowiska rodzinnego;

 • wie, gdzie pracują osoby ze środowiska rodzinnego.

e. Przewidziane efekty, rodzic:

 • angażuje się w pracę przedszkola poprzez organizowanie spotkań w formie prelekcji, warsztatów oraz wycieczek do miejsca pracy;

 • swoim zaangażowaniem i umiejętnościami wspiera dziecko.

Druga część innowacji, dotycząca działań scenicznych rodziców i będzie inicjowana w drugim semestrze roku szkolnego. Po zgłoszeniu się rodziców organizowane będzie spotkanie, mające charakter wprowadzający. Tematyka przedstawienia będzie zgodna z hasłem przewodnim planu pracy przedszkola. Podczas popołudniowych spotkań, raz w tygodniu przez okres 2 miesięcy rodzice będą się przygotowywać do występu przed młodą publicznością.

Sposób realizacji, dzieci:

 • udział w zorganizowanych przez rodziców i nauczycieli przedstawieniu teatralnym;

 • przygotowanie dla rodziców podziękowania w formie prezentów.

b. Sposób realizacji, rodzice:

 • udział próbach i przedstawieniu teatralnym;

 • przygotowanie kostiumów, rekwizytów i scenografii.

c. Współpraca ze środowiskiem:

 • współpraca z radą dzielnicy i czasopismem „Bliżej przedszkola”.

d. Przewidziane efekty, dziecko:

 • poznaje różne formy teatralne;

 • poznaje wybrane utwory literackie;

 • kształtuje postawę i nawyki proekologiczne;

 • zna wybrane polskie legendy;

 • zna bajki z repertuaru dziecięcego;

 • wie, jak dbać o zdrowie.

e. Przewidziane efekty, rodzic:

 • angażuje się w pracę przedszkola poprzez udział w próbach i przedstawieniu teatralnym:

 • swoją aktywnością i umiejętnościami wspiera dziecko.

 

       3. Niezbędne warunki do osiągnięcia założonych celów innowacji

a. Rola nauczyciela:

 • zaangażowanie nauczycieli biorących udział w innowacji;

 • zachęcanie rodziców do udziału w innowacji;

 • wspólne z rodzicem opracowanie planów i scenariuszy spotkań;

 • współorganizowanie wycieczek do miejsca pracy;

 • opracowanie scenariusza przedstawienia teatralnego;

 • przygotowanie oprawy muzycznej do przedstawienia;

 • przygotowanie planu prób;

 • wyzwolenie radości i poczucia satysfakcji w wykonywanych zadań;

 • dbanie o stworzenie pozytywnej atmosfery współpracy;

 • pomoc w przygotowaniu kostiumów i rekwizytów;

 • współtworzenie scenografii z rodzicami;

 • przygotowanie podziękowań dla rodziców biorących udział w innowacji;

 • przygotowanie narzędzi badawczych do ewaluacji;

 • dokumentowanie przebiegu innowacji.

b. Organizacja sali lub pomieszczenia

Spotkanie z rodzicami odbywają się na terenie przedszkola lub w miejscu pracy rodzica.

c. Środki dydaktyczne

Nauczyciel wykorzystuje dostępne w placówce materiały dydaktyczne, ponadto korzysta z dodatkowych materiałów przygotowanych przez rodziców.

d. Organizacja dnia

Wizyta rodzica w przedszkolu odbywa się w ramach zajęć edukacyjnych w godzinach pracy przedszkola i trwa nie dłużej niż 20 min w grupach dzieci młodszych i 45 w grupach dzieci starszych. Organizowanie wycieczki ma miejsce w godzinach pracy przedszkola miedzy posiłkami, gdy nie jest to możliwe, dzieciom zapewnia się odpowiednio prowiant na czas wyjścia z placówki.

Próby do przedstawienia odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych pracy przedszkola poza pensum pracy nauczyciela przez okres 2 miesięcy. Występ dla dzieci ma miejsce w godzinach dopołudniowych.

 e. Współpraca z rodzicami

Rodzice są informowani na początku roku szkolnego o możliwości zaangażowania się w innowację. Z wyprzedzeniem otrzymują wskazówki dotyczące tematyki i przebiegu spotkania lub wycieczki. W drugim semestrze roku szkolnego za pośrednictwem nauczycieli przedszkola rodzice zachęcani są do udziału w przedstawieniu teatralnym. Poprzez listę mailingową na bieżąco otrzymują potrzebne materiały.

 

4.    Ewaluacja

Nauczyciel opracowuje narzędzia ewaluacji jakimi są:

- ankieta skierowana do rodziców i nauczycieli dzieci uczestniczących w innowacji;

- zorganizowanie międzygrupowego konkursu plastycznego „Kim będę, kiedy dorosnę?”;

- zorganizowanie rodzinnego konkursu plastycznego „Mama, tata w miejscu pracy”;

- zorganizowanie quizu i zabaw związanych z nabytą wiedzy z zakresu preorientacji zawodowej dzieci, edukacji ekologicznej, patriotycznej i zdrowotnej.

- dokumentacja przebiegu w formie opisu wydarzeń zamieszczonych zamieszczanych na stronie internetowej przedszkola, blogach poszczególnych grup, tablicach pamiątkowych i kronice przedszkolnej;

- dokumentacja przebiegu innowacji w formie zdjęć i filmów zamieszczanych na stronie internetowej przedszkola, blogach poszczególnych grup, tablicach pamiątkowych i kronice przedszkolnej;

- publikowanie artykułów edukacyjno – informacyjnych dotyczących preorientacji zawodowej dzieci w wieku przedszkolnym jak i promujące współpracę ze środowiskiem rodzinnym.

 Opracowała mgr Anna Łojas

 

 Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3