Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Samorządowe Przedszkole nr 13 w Krakowie
Strona głowna  /  Aktualności  /  Procedury wewnętrznych zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w Samorządowym Przedszkolu nr 13
Procedury wewnętrznych zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w Samorządowym Przedszkolu nr 13
data dodania: 2020-05-19 17:53:03

Organizacja opieki w przedszkolu.

 

 1. W pierwszej kolejności z przedszkola korzystają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19.
 2. Każda grupa dzieci przebywa wwyznaczonej stałej sali.
 3. Do danej grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 4. W grupie może przebywać do 12 dzieci.
 5. W sali przedszkolnej do dyspozycji dzieci pozostają zabawki i przedmioty które można zdezynfekować. Przedmioty te będą dezynfekowane co 2 godz.
 6. Dzieci nie przynoszą ze sobą do placówki zabawek oraz innych przedmiotów.
 7. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zabaw.
 8. Poszczególne grupy nie mają kontaktu ze sobą.
 9. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min 1,5 m.
 10. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 11. Do przedszkola uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów chorobowych, co deklarują rodzice.
 12. Rodzice i opiekunowie nie wchodzą na teren przedszkola. Dziecko jest odbierane przez pracownika przedszkola przy drzwiach głównych.
 13. Dzieci do przedszkola przyprowadzane / odbierane są wyłącznie przez osoby zdrowe.
 14. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 15. Każda z grup ma na wyposażeniu termometr bezdotykowy, rękawiczki, płyn dezynfekujący, maseczki jednorazowe.
 16. Rodzic / opiekun jest zobowiązany wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, w czasie całego pobytu dziecka w przedszkolu. W przypadku kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel prosi o zabranie dziecka z przedszkola.
 17. Jeżeli dziecko wskazuje na niepokojące objawy chorobowe zostanie odizolowane  w wyznaczonym pomieszczeniu pod opieką osoby dorosłej z zapewnieniem minimum 2 m odległości i niezwłocznie podjęte zostaną obowiązujące procedury.W razie zaistnienia objawów chorobowych u dziecka bądź pracownika zawiadamia się bezzwłocznie Dyrektora placówki.
 18. Dzieci przebywają w ciągu dnia na świeżym powietrzu przy zachowaniu rotacji grup (po każdej grupie jest czyszczone plac zabaw z użyciem detergentu)
 19. Przed wejściem do przedszkola jest płyn do dezynfekcji, rękawiczki oraz informacja o obowiązku dezynfekcji rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola.
 20. Przed wejściem do przedszkola bezwzględny obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu, zakładanie rękawiczek ochronnych oraz zakrywanie ust i nosa.
 21. Nauczyciele i pracownicy regularnie myją ręce wodą z mydłem oraz pilnują, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie z spaceru, po skorzystaniu z toalety.
 22. Dezynfekcja powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów oraz miejsc które są często dotykane w salach będzie się odbywają się co 2 godz. oraz pod każdą nieobecność dzieci.
 23. Posiłki będą wydawane przez kuchnię z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 24. Personel oraz pozostali pracownicy będą zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, maseczki, odzież ochronną.
 25. W miejscach mycia rąk i dezynfekcji są umieszczane instrukcje mycia rąk
  i dezynfekcji.
 26. Dyrektor przedszkola może, za zgodą rodziców, wprowadzić obowiązek mierzenia codziennie temperatury wszystkim dzieciom o wyznaczonej godzinie. Jeśli dziecko będzie miało temperaturę powyżej 37,5 stopnia, rodzice muszą je odebrać
  z przedszkola.
 27. Rodzice dziecka z objawami chorobowymi powinni skonsultować się z lekarzem. Dziecko, które nie spełnia kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie na koronawirusa powinno być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Rodzice będą mogli przyprowadzić je do przedszkola, jeśli przedłożą informację od lekarza potwierdzającą zakończenie leczenia, stwierdzającą, że dziecko jest zdrowe i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych dzieci i pracowników przedszkola.
 28. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, takich jak: duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C) kaszel, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, rodzice obowiązkowo pozostawiają dziecko w domu, natychmiast powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną i postępują zgodnie z jej zaleceniami.
 29. W przypadku podejrzenia o zakażenie wirusem i skierowana dziecka do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora przedszkola,
  następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.

 

 Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3