Samorządowe Przedszkole nr 13 w Krakowie

Kontakt / Opłaty

Informacje dotyczące opłat za przedszkole znajdują się tutaj

 

 

 

 

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Miejską Kraków oraz rodziców (prawnych opiekunów) - w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków:

§ 3 ust. 1 pkt 2 Za każdą godzinę korzystania przez dziecko w wieku do lat 5 z nauczania, wychowania i opieki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ustala się opłatę w wysokości:
1) 1,00 zł,
2) 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.
3) 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny „N”.
4) 0,00 zł - dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz Kraków dla Rodziny „N”

Opłata miesięczna pobierana jest z dołu, za ilość dni obecnych. Opłata obliczana jest w oparciu o elektroniczny system ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
Obowiązkowy termin opłaty za przedszkole: do 10 każdego miesiąca.

  • Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8 - 13.

  • Rodzice dzieci, które nie realizują obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego ponoszą odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

  • Świadczenia te obejmują realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy zapewnieniu opieki pedagogicznej i bezpiecznych warunków pobytu.

  • Rodziny objęte Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz Kraków dla Rodziny „N” zobowiązane są do przedłożenia aktualnej karty dziecka w celu naliczenia zniżki za pobyt dziecka w przedszkolu.

  • Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (zgodnie z Uchwałą nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków) ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

  • Koszt wyżywienia dziecka pokrywają w całości rodzice (prawni opiekunowie). Dzienna stawka żywieniowa wynosi 10.00zł (śniadanie, II śniadanie, obiad)


Stawka żywieniowa w całości przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków. Opłata za wyżywienie dziecka nie podlega naliczeniu w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu. Opłaty za korzystanie z przedszkola  płatne są do 10 dnia każdego miesiąca za każdy poprzedni miesiąc na rachunek bankowy:

Adres

Samorządowe Przedszkole nr 13 w Krakowie

Budryka 2, Kraków 30-072

Kontakt

telefon: 12 6173723
e-mail: przedszkole13@gmail.com

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielania odpowiedzi na przesłane zapytanie.