Samorządowe Przedszkole nr 13 w Krakowie

RODO

ZWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Szanowni Państwo, informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole Nr 13 z siedzibą ul. Budryka 2; 30-072 w Krakowie.

i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  4. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa.

Inspektor Ochrony Danych

Nazwa  Przemysław Słupik 
Adres  ul. Sarego 4, 31-047 Kraków
Email inspektor2@mjo.krakow.pl